Naujo vartotojo registracija

Registruodamiesi Jūs patvirtinate, kad sutinkate su Taisyklėmis

Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje internetinėje parduotuvėje bataivaikams.lt taisyklės:

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos - „Taisyklės“), su jomis Pirkėjui sutikus (sutikimu skaitomas varnelės uždėjimo veiksmas, atliekamas perskaičius šias bataivaikams.lt elektroninės parduotuvės pirkimo - pardavimo taisykles), yra abiem šalim privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės (toliau vadinamos - „Pardavėjo“) teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir atsiskaitymo už jas sąlygos, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu bataivaikams.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles. Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.
1.3. Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje turi teisę žemiau išvardinti asmenys:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės.
1.3.2. juridiniai asmenys.
1.3.3. nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.


2. Pirkėjo teisės

2.1. Pirkėjai turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, nepažeisdami šių Taisyklių sąlygų.
2.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasčių, atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sandėrio, sudaryto su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu, elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir prekės užsakymo numerį ne vėliau kaip per devynias dienas nuo prekės pristatymo dienos.
2.3. Taisyklių 2.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".
2.4. Taisyklių 2.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.


3. Pirkėjo pareigos

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų prie „bataivaikams.lt“ internetinėje parduotuvėje turimos vartotojo sąsajos. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
3.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.4. Pirkėjas, naudodamasis „bataivaikams.lt“ internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų.
3.5. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pateikimą į internetinę parduotuvę „bataivaikams.lt“.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes, pristatytas nurodytu adresu. Pirkėjui prekių nepriėmus, Pardavėjas neatsako dėl to.
3.7. Pirkėjui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Pirkėjo duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Pardavėjas patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais.
3.8. Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Pardavėjo duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
3.9. Visais atvejais laikoma, jog , Pirkėjas pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.


4. Pirkimo – pardavimo taisyklių patvirtinimas

4.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra patvirtintos nuo Pirkėjo paspaudimo ant nuorodos „REGISTRUOTIS“.
4.2. Pirkėjui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas bataivaikams.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Pardavėjas.
4.3. Pirkimo-pardavimo taisyklių patvirtinimas laikomas vykdytinas tik nuo to momento, kai Pardavėjas gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinkto banko apie įvykdytą atsiskaitymą už prekes.


5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui bei saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.
5.2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
5.3. Jeigu pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą bankiniu pavedimu, už prekes privaloma apmokėti per 36 val. nuo užsakymo pateikimo. Pasirinkus apmokėjimo būdą Lietuvos spaudos kioskuose arba Maxima parduotuvių kasose, už prekes privaloma apmokėti per 48 val. nuo užsakymo pateikimo. 5.4. Pirkėjui neapmokėjus už prekes per nustatytą laiką, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs raštiškai Pirkėjui, anuliuoti užsakymą.
5.4. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo, pakeisti prekių akcijų sąlygas arba jas panaikinti, platinti dovanų kuponus reklaminiais tikslais, taip pat be jokio įspėjimo stabdyti jų galiojimą.


6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja, elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis, sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis.
6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo duomenų neatskleisti trečioms šalims. Gerbti Pirkėjo privatumą.
6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.
6.4. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, privalo apie tai pranešti per dvi darbo dienas nuo užsakymo priėmimo dienos. Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo pinigus per 72 valandas nuo apmokėjimo už prekes, jei Pirkėjas jau yra užmokėjęs už prekes.
6.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti informacijos apie Pirkėją tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas.


7. Prekių kainos, apmokėjimas už prekes

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos litais ir eurais.
7.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos prie prekių bei galutinai suformuotame užsakymo lange.
7.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš elektroninės parduotuvės bataivaikams.lt „parnerio mokejimai.lt“ pateiktų būdų bei sąlygų. Visi sutrikimai sprendžiami tiesiogiai su „mokejimai.lt“, apie problemą informuojant Pardavėją.
7.4. Banko pavedimu, apmokant nurodytą sumą už prekes pagal sąskaitą tiesioginiu pavedimu į nurodytą Pardavėjo sąskaitą.
7.5. Pardavėjas gavęs pranešimą iš banko, jog Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Pirkėjui išsiunčiama sąskaita faktūra į elektronininį paštą. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas Pardavėjo prekių pristatymo pradžia.


8. Prekių pristatymas

8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
8.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui negali.
8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis terminų skaityti (Prekių pristatymas).
8.4. Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą neneša jokios atsakomybės.
8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu patikrinti prekių komplektaciją, būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, sąskaitoje-faktūroje ar siuntos perdavimo dokumente, skaitoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui. Skaitoma, kad prekė yra tinkamos būklės, tinkamai sukomplektuota. Pirkėjui pastebėjus, kad prekių pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu surašyti laisvos formos aktą apie prekių pažeidimus. Tuo pačiu, šis faktas turi būti pažymėtas ir pristatymo dokumente. Pirkėjui nepadarius minėtų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimo.


9. Prekių grąžinimas ir keitimas Lietuvoje

9.1. Pirkėjas gali grąžinti, bei keisti Pardavėjui prekes nenurodęs priežasties.
9.2. Grąžinama prekė turi būti pristatyta Pardavėjui naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis.
9.3. Taisyklių 9.1. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per devynias dienas nuo prekių pristatymo dienos.
9.4. Grąžinama prekė turi būti nepažeistoje firminėje pakuotėje, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos.
Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
• grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
• prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
• prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, kiti žymėjimai, neišteptos ir kt.);
• grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
9.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.6. Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybišką prekę.
9.7. Apie nekokybišką prekę Pirkėjas privalo raštiškai pranešti per 3 dienas elektroninės parduotuvės skyriuje Kontaktai pateiktu elektroniniu paštu.
9.8. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punktu 9.1., Pirkėjas privalo apmokėti prekių grąžinimo išlaidas.
9.9. Jeigu prekė keičiama remiantis punktu 9.1. Pirkėjas privalo apmokėti prekių grąžinimo išlaidas ir skirtumą už naują prekę bei pristatimo išlaidas.
9.10. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punktu 9.6., Pardavėjas įsipareigoja kompensuoti prekės grąžinimo kaštus Pirkėjui, naudodamasis Pardavėjo nurodyto kurjerio paslaugomis.
9.11. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“ bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“.
9.12. Prekių grąžinimas iš užsienio
9.12.1. Grąžinti prekes iš užsienio taip pat galite. Jeigu prekės nebuvo vartojamos (dėvimos, avimos ir pan.), nebuvo sugadintos, neprarado savo prekinės išvaizdos, nebuvo nuimtos originalios etiketės ar kiti žymėjimai - jas galite grąžinti. Jūs turėtumėte parašyti mums elektroniniu paštu nurodytu Kontaktai. Jūsų įsigytos prekės užsakymo numerį, prekės pavadinimą, prekės kodą bei norimos pasikeisti prekės pavadinimą bei prekės kodą. Už prekių pristatymą atgal esate atsakingi Jūs. Taip pat Jums teks užmokėti už transportavimą.


10. Prekių kokybės garantija

10.1. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms suteikia garantiją, apie kurią nurodo prie prekės savybių aprašymo.
10.2. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms garantijos nesuteikia, tokiu atveju, galioja LR teisės aktų numatyta garantija.
10.3. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinio aptarnavimo centrą.
10.4. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.


11. Atsakomybė

11.1. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paslaugų - veiklos sutrikimus, kurie gali kilti dėl techninių kliūčių ir kitokių įvykių, kurių negalima kontroliuoti.
11.2. Pirkėjas pats prisiima atsakomybę už jo vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumą, registracijos duomenų formoje nurodytų duomenų teisingumą, tikslumą.
11.3. Pirkėjas pats atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.
11.4. Pardavėjas neneša jokios atsakomybės tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.


12. Informacijos perdavimo būdai

12.1. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroniniu paštu.
12.2. Pirkėjas pranešimus Pardavėjui siunčia elektroninės parduotuvės skyriuje Kontaktai pateiktais kontaktais.


13. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

13.1. Visos intelektinės teisės į elektroninėje parduotuvėje esančią tekstinę, grafinę medžiagą priklauso Pardavėjui.
13.2. Visa šioje Parduotuvėje publikuojama medžiaga bei nuotraukos priklauso bataivaikams.lt, jeigu nenurodyta kitaip. Griežtai draudžiama ja naudotis ir platinti kitose interneto svetainėse ar žiniasklaidos priemonėse bet kuriuo pavidalu, be išankstinio raštiško bataivaikams.lt sutikimo. Jei sutikimas gautas, turi būti nuoroda į bataivaikams.lt kaip informacijos šaltinį.


 

Registruotis